Midtjyske Jernbaner får tildelt midler til sikring af ubevogtede jernbaneoverskæringer

Midtjyske Jernbaner har netop modtaget en håndsrækning på 73,8 mio. kr. til sikring af ubevogtede jernbaneoverskæringer på togstrækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn. Midlerne kommer direkte fra Christiansborg som led i fordelingen af den såkaldte “privatbane­pulje” på 700 mio. kr. til privatbanernes vedligeholdelsesefterslæb.

Aftaleparterne bag Infrastrukturplan 2035 har netop afsluttet forhandlinger om fordelingen af en pulje på 700 mio. kr. til imødegåelse af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb hos de danske privatbaner. Af disse skal 73,8 mio. kr. nu bruges på at sikre de sidste ubevogtede jernbaneoverskæringer på togstrækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn.

Tildelingen af midler sker ca. fire måneder efter, at en varebil kørte ud foran et tog fra Midtjyske Jernbaner ved en ubevogtet overkørsel syd for Vrist mellem Lemvig og Thyborøn. Toget blev afsporet ved ulykken, men heldigvis slap både bilens og togets passagerer samt lokomotivføreren med mindre skader.

– Vi glæder os inderligt over, at ulykkens omfang hovedsageligt var af materiel karakter. Det kunne være endt meget værre. Derfor er det også med ekstra stor glæde, at vi har modtaget besked om, at der nu er øremærket midler til at gøre arbejdet med at nedlægge vores ubevogtede overkørsler færdigt, fortæller en glad bestyrelsesformand ved Midtjyske Jernbaner, Arne Lægaard.

Siden 2011 har Midtjyske Jernbaner sikret 29 ubevogtede jernbaneoverskæringer på strækningen mellem Vemb og Thyborøn enten via opsætning af signal og bom eller ved helt at nedlægge overkørslerne. Der mangler dog stadig 28 ubevogtede jernbaneoverskæringer.

– Vi arbejder hele tiden på at øge sikkerheden på og langs med banen, og heldigvis er det sjældent, at vi oplever decideret påkørsler som den i januar måned. Men de ubevogtede overkørsler udgør uden sammenligning den største risiko for jernbanesikkerheden, og det er ved påkørsler i disse overkørsler, at der ofte sker uheld med fatale konsekvenser. Det har en kraftig indvirkning på vores lokomotivføreres arbejdsmiljø. Derudover oplever de ofte situationer, hvor de ikke kan være sikre på, om cyklister, biler og andre køretøjer stopper foran en ubevogtet overkørsel, eller om de fortsætter over den. Hver gang rammer frygten lokomotivførerne, og det er en stor psykisk belastning, som vi meget gerne vil fritage dem for, forklarer Arne Lægaard.

Men sikring eller nedlæggelse af ubevogtede jernbaneoverskæringer sker ikke fra den ene dag til den anden. Ud over det økonomiske aspekt kræver operationen også, at der opnås enighed med lodsejere, kommunale instanser, leverandører af sikringsanlæg m.v. Midtjyske Jernbaners direktør, Martha Vrist, forklarer:

– Desværre findes der ikke nogen nemme løsninger for de 28 ubevogtede jernbaneoverskæringer, som vi mangler at sikre. De er økonomisk tunge at løfte, da en del af dem kun kan nedlægges ved at sikre dem med bomanlæg, som koster mellem 3 og 4 mio. kr. pr. anlæg. Andre løsninger involverer mange forskellige lodsejere, som ikke nødvendigvis er enige med os – eller hinanden – i de løsningsforslag, der bliver fremlagt. Så det er en stor opgave – og en opgave, der skal løses i fællesskab. Hver gang vi sikrer en jernbaneoverskæring, redder vi potentielt liv. Dét giver de nytilførte midler os nu fornyet mulighed for, og det er vi dybt taknemmelige for.

Infrastrukturplanen 2035, hvor de 73,8 mio. kr. i puljemidler til Midtjyske Jernbaner oprindeligt stammer fra, blev vedtaget i sommeren 2021. Ét af hovedformålene med aftalen var at understøtte den grønne omstilling inden for den kollektive trafik i Danmark med henblik på at gøre den CO2-neutral. I den forbindelse fik Midtjyske Jernbaner tildelt 330 mio. kr. til indkøb af fire batteritog og ladeinfrastruktur til togtrafikken på strækningen Holstebro-Skjern. Midtjyske Jernbaner har netop afsluttet en samlet udbudsrunde på i alt syv batteritog, hvor de øvrige tre batteritog skal betjene strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn. Det bliver Siemens Mobility A/S, der skal levere de syv batteritog af togtypen Mireo.

– Midtjyske Jernbaner bliver dermed den første jernbane i Danmark med batteritogsdrift, og vi er glade for og ydmyge over, at vi får lov til at være med til at høste de fornødne og værdifulde erfaringer forud for udrulning af batteritogsdrift på yderligere regionale strækninger i Danmark, slutter Martha Vrist.

Midtjyske Jernbaner, der er togoperatør og infrastrukturansvarlig på togstrækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn, er også togoperatør på togstrækningen Holstebro-Skjern, men her er det Banedanmark, der er ansvarlig for infrastrukturen og dermed også jernbaneoverskæringerne.

 

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Arne Lægaard, mobil 20 16 63 92, eller direktør Martha Vrist, mobil 21 67 55 08.

Fra pressemeddelelse udsendt 28. april 2022