Om Midtjyske Jernbaner

Midtjyske Jernbaner udgøres i dag af den over 100 år gamle privatbane, Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane, også kendt som Lemvigbanen. Derudover er Midtjyske Jernbaner togoperatør på strækningen Holstebro-Skjern og infrastrukturforvalter på Vestbanen.

Midtjyske Jernbaners administration samt fjernstyrings- og driftscentral har til huse på stationen på Banegårdsvej i Lemvig, mens infrastrukturafdelingen deler lokaler med værkstedet på Fabriksvej.

Selskabet består af et moderselskab, Midtjyske Jernbaner A/S, som ejer infrastrukturen mellem Vemb og Thyborøn.

Datterselskabet, Midtjyske Jernbaner Drift A/S, ejes 100 % af infrastrukturselskabet og står for togdriften på strækningerne Vemb-Lemvig-Thyborøn (Lemvigbanen) samt Holstebro-Skjern. På det rullende materiel anvendes forkortelsen Mjba.

MJ Batteritog A/S er Midtjyske Jernbaner Drifts datterselskab, som p.t. ejer de Desiro-tog, som befarer Holstebro-Skjern, men med tiden vil dette selskab også eje de fremtidige batteritog. MJ Batteritog ejes 100 % af Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

Alt personale er ansat i Midtjyske Jernbaner Drift A/S. Vi har et engageret og loyalt personale, som alle har relevante uddannelser inden for hver deres felt. Det fælles mål for alle er, at den daglige trafik køres så sikkert og præcist som muligt, og at vores kunder oplever en god service og en tryg rejse.

Organisationsdiagram

(Klik for at forstørre)

Midtjyske Jernbaner A/S ejes af Midttrafik, Lemvig Kommune, Holstebro Kommune samt en del små private aktionærer. Midttrafik har aktiemajoriteten i selskabet.

Midttrafik

Midttrafik er hovedaktionær i Midtjyske Jernbaner, hvor de ejer ca. 89 % af aktierne.

Midttrafik har siden 2007 administreret den kollektive trafik i Region Midtjylland.

De regionale bussers kørsel bestilles og betales af Region Midtjylland. De 18 kommuner i regionen bestiller og betaler kørslen indenfor deres kommunegrænser.

Midttrafiks opgaver:

  • Indkøb af offentlig servicetrafik
  • Fastlæggelse af rutenet og køreplaner for lokal og regional bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønske og koordineret, så trafikken udgør et sammenhængende tilbud for kunderne inden for trafikselskabet og på tværs af trafikselskaber
  • Udarbejdelse af en trafikplan, der hænger sammen med statens, og som udtrykker regionens og kommunernes politiske/økonomiske målsætninger for den offentlige servicetrafik
  • Fastsættelse af takstsystem, takster og billetteringssystem for den trafik, der varetages af trafikselskabet
  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover kan region og kommuner vælge at lade trafikselskabet udføre individuel personbefordring som følge af anden lovgivning
  • Trafikkøber og infrastruktur forvalter på privatbaneområdet.

Loven om trafikselskaber

Loven om trafikselskaber siger, at der skal dannes et eller flere trafikselskaber i hver region » se loven på www.folketinget.dk

Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. To af medlemmerne udpeges af Regionsrådet og syv af kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af et medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.